teisipäev, 23. aprill 2019

Tarbijakaitse: Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet täiendas Eleon Green OÜ-le tehtud ettekirjutust

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) palus 22. aprillil pikendada PPA poolt kehtestatud Aidu tuulepargis viibimise keeldu ning täiendas varasemalt tehtud ettekirjutust ehitustegevuse peatamiseks.  12.04.2019 tegi TTJA ettekirjutuse ehitustegevuse peatamiseks Aidu tuulepargis. Ettekirjutuse saajaks oli Eleon Green OÜ kui Aidu tuulepargi hoonestusõiguse omaja. Ettekirjutuse tegemise ajaks oli Aidu tuulepargis püstitatud üks tuulik (Aidu tuulik 5) ning arendajal oli plaanis veel ühe tuuliku püstitamine (Aidu tuulik 4). Kokku on arendaja tulevikus ette näinud 30 tuuliku püstitamise.  TTJA on teinud ettekirjutuse ehitustegevuse peatamiseks, kuna tuulepargi püstitamine kujutaks endast ohtu riigi julgeolekule ning muuhulgas radarite häireteta toimimisele. Samuti on TTJA seisukohal, et arendaja ehitustegevus on ebaseaduslik, kuna arendajal puudub kehtiv ehitusluba. 2013. aastal Kindel Vara OÜ-le väljastatud ehitusluba enam ei kehti ning 2015. aastal Lüganuse Vallavalitsuse poolt Aidu Tuulepark OÜ-le väljastatud tuulepargi ehitamisluba on kohtus vaidlustatud. Ühtlasi ei ole riik kui 2015.aasta septembrikuuni maa omanik, enne hoonestusõiguse seadmist andnud tuulepargi ehitamiseks nõusolekut, samuti on riigikohus õiguskaitse korras keelanud tuulepargi ehitamise. Isegi kui 2013. aasta ehitusluba kehtiks, siis Kaitseministeeriumiga on 2012.aastal kooskõlastatud projekt, mille järgi on tuulikute lubatud kogukõrgus olemasolevast maapinnast 185 m. Kõrguspiirangut on juba praegu märkimisväärselt ületatud, kuivõrd täna arendaja poolt esitatud info kohaselt on tuulikute orienteeruv kõrgus nende valmides olemasolevast maapinnast kuni 218,4 m. Kuivõrd ehitustegevus jätkus pärast ettekirjutuse tegemist, tegi TTJA 17.04 sunniraha hoiatuse. Vaatamata ettekirjutusele ja sunniraha hoiatusele jätkas arendaja ehitamisega. TTJA on hoidnud ehitustegevusel pidevalt silma peal ning 19.04 fikseeritud olukord näitas, et ehitustegevuse edasisel jätkumisel oleks realiseerinud kõrgendatud oht riigikaitse kindlustatuse tagamisele. Sellest tulevalt tegi TTJA politsei poole ametiabi pöördumise ehitustegevuse reaalseks peatamiseks. TTJA poolt esitatud materjalidele tuginedes kehtestas PPA alates 19.04 kuni 22. aprillini Aidu tuulepargis viibimise keelu. 22.aprillil esitas TTJA PPA-le täiendava ametiabi taotluse viibimiskeelu pikendamiseks. Pikendatud viibimiskeelu raames ei tohi arendaja edasi ehitada, kuid tal on lubatud teostada hädavajalikud tegevused, mis on seotud ohutuse tagamisega. Ehitusseadustikust tulenevalt on omaniku kohustus tagada ehitise ohutus, seda igal ajahetkel. Ka ebaseaduslikult püstitatud ehitis peab olema ohutu. Ettekirjutuse täiendusega on kohustatud hoonestusõiguse omanikku ehk Eleon Green OÜ-d tagama ehitiste ohutus. TTJA poolt läbi viidud paikvaatluse ning arendaja poolt esitatud info kohaselt ületavad tuulikud Kaitseministeeriumi poolt kooskõlastatud kõrguspiirangu. Selle tulemusel tekib tuulepargi taha nn varjuala ning tuulepark põhjustab häireid radari töös valesihtmärkide genereerimise näol. Aidu tuuleparki kavandatakse riigikaitse kindlustatuse tagamise seisukohalt strateegiliselt olulises asukohas ja seepärast tuleb tagada õhuseireradarite ja raadiosüsteemide tõrgeteta töö. Olukorras, kus radarid ei saa töötada nõuetekohaselt, sest tuulikud on ehitatud kõrgemad kui lubatud ning arendaja on ehitustegevusega jätkanud ehituskeelu ajal, ei ole TTJA-l muud võimalust kui ehitustegevus koos politsei abiga peatada.  
EST


Allikas: Tarbijakaitse: Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet täiendas Eleon Green OÜ-le tehtud ettekirjutust

Kommentaare ei ole:

Populaarsed postitused